کارگاه ارزش گذاری استارتاپ ها

برای پی بردن به اهمیت کسب و کار ها سناریو های متفاوتی وجود داشته که حال به قیمت گذاری استارتاپ ها اشاره می کنیم.کارگاه ارزش گذاری استارتاپ ها که فاکتور های متفاوت این استارتاپ ها را بررسی و تحلیل می شوند که آینده ی روشن پیش رویشان مسیر حتمی خود […]

Subscribe US Now