5 چالش بزرگ استارتاپ ها

در چند سال اخیر استارتاپ‌ها در کشور ما رشد چشمگیر و قابل توجهی داشته‌اند اما مانند هر کسب و کار دیگری برای رسیدن به قله موفقیت باید با مشکلات زیادی روبرو شده و با آنها دست و پنجه نرم کنند که معمولا این مشکلات به چالش های استارتاپ ها معروف هستند.

از آنجایی که امروزه استارتاپ‌های زیادی تاسیس می‌شوند اما تعداد کمی از آنها به موفقیت دست پیدا می‌کنند، ممکن است با آگاهی از چالش‌های پیش رو مسیر موفقیت برای شما به راه آسان تری تبدیل شود.

چالش استارتاپ ها

در ادامه به معرفی و توضیح چند مورد از چالش استارتاپ ها میپردازیم:

 

  • تامین سرمایه

تامین سرمایهیکی از بزرگترین مشکلات استارتاپ ها،چالش تامین سرمایه یک استارتاپ است. که معمولا دلیل دشوار بودن این موضوع آن است که بسیاری از کارآفرینان انتظارات غیرواقعی در مورد چگونگی تامین سرمایه شرکت‌های آن‌ها است.

بنابراین، آن‌ها زمان و منابعی را در راهی صرف میکنند که به ندرت به موفقیت منتهی می‌شوند.اما چرا یک استارتاپ نیاز به جذب سرمایه دارد؟ استارتاپ ها معمولا برای اینکه بتونن بازار بیشتری به دست بیارن، نیاز به تبلیغات و بازاریابی گسترده ای دارن، همچنین برای اینکه بتونن سرعت رشد بالایی داشته باشن، باید زیر ساخت های لازم برای توسعه و قابل رشد بودن محصول خودشون رو فراهم کنند.

اگر با این چالش مواجه هستید ، حتما این پست را بخوانید :7 راه تامین سرمایه استارتاپ بدون نیاز به سرمایه گذار

  • فقدان زیرساخت مناسب در حوزه شبکه‌های اینترنت

همان ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﺳﺘﺎرتاپ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﮐﺜﺮ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ استارتاپ ها ، وﺟﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻻزم در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ استارتاپ ﺷﻤﺎ از این بخش کسب درآمد داشته ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی آن نیز ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.

از چالش استارتاپ ها درحوزه شبکه های اینترنتی و فاوا، میتوان به نبود اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ نبودن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، محدود بودن ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، عدم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﮑﺎن ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و راه ﻫﺎ اشاره نمود.

ﺑﺪون وﺟﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ارزان ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺘﺎرتاپ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. باوجود این که ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺣﻮزه زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داشته است، اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی دارﯾﻢ.

ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و متاسفانه در رده ﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار دارﯾﻢ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻗﯿﻤﺖ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از کشورها اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺮاﻧﺘﺮی دارﯾﻢ. اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺘﺎرتاپ ﻫﺎیی که نیاز جدی آنها به  اینترنت است، باشد.

 

  • نامناسب بودن فضای کسب و کار

ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎرتاﭘﯽ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای دارد، ﺳﺮﻋﺖ در اراﺋﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ.ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﮐﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪازی اﺳﺘﺎرتاپ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮادﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺑﺮﺳﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﺳﻮاس را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖه و اﯾﺪه را سریعتر ﺑﻪ اﺟﺮا ﺗﺒﺪﯾﻞ کنند. ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن آن هم وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﮐﺸﻮرمان ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد.

  • جذب مشتری استارتاپ

از تکنولوژی‌های دیجیتالی جدید برای شکل دادن به روابط‌‌‌‌‌‌‌‌‌تان با مشتریان استفاده کنید.از فیس‌بوک، توییتر، گوگل یا آمازون، گواهی است بر این ادعا که شرکت‌ها باید به همان مسیری بروند که این غول‌های دنیای اینترنت رفته اند؛ یعنی همان ساده‌سازی و سریع تر کردن ارتباط شان با مشتریان و همگام‌سازی روابط مشتری- شرکت با جدیدترین پیشرفت‌ها در دنیای تکنولوژی‌های دیجیتالی.

در این میدان پررقابت و پیچیده، تیم‌های کاری زبده‌ای در شرکت‌ها باید شکل بگیرند که قادر باشند در جهت طراحی، آزمایش و هماهنگ‌سازی فرآیندهای مرتبط با تجربه مشتریان کار کنند و در این مسیر از جدیدترین تکنولوژی‌های دیجیتالی موجود کمک بگیرند و دقیقا همان کاری را انجام دهند و همان چیزی را تولید کنند که مشتریان می‌خواهند و به دنبالش می‌گردند.

از تجربیات مطلوب مشتریان برای تقویت خط مقدم شرکت‌تان بهره ببرید.ما باید از نظرت مشتریان برای پیشرفت در سازمان استفاده کنیم  ب همین منظور برخی شرکت‌ها اقدام به ایجاد بخش‌هایی با عنوان «داشبورد مشتریان» در وب‌سایت‌های رسمی خود کرده‌اند که هدفش مشارکت دادن مشتریان در تصمیم‌گیری‌های سازمانی است.

شاخص‌هایی را برای بازخورد گرفتن از مشتریان ایجاد کنید. تجربه ثابت کرده که کلید کسب رضایت مشتریان فقط از طریق سنجش آنچه در شرکت می‌گذرد نیست، بلکه حتما باید به عقاید و بازخوردهای دریافت شده از مشتریان نیز توجه داشت.

 

  • چالش کارو کسب و قوانین قدیمی

در چند سال اخیر استارتاپ ها رشد قابل توجهی داشته اند و همین امر باعث شده تا چالش هایی ایجاد شود ازقبیل قوانین و کار و کسب های قدیمی.

ظهور این کسب ‌وکار‌های نوپا باعث شده تا کار‌و‌کسب های سنتی احساس خطر کنند و به این بیاندیشند که کاروکسب آنها دچار خطر است.اما نه تنها کار و کسب های نوپا خطری برای آنها ندارد بلکه با تعامل دو طرف منافعی را برای هر دو طرف به همراه خواهد داشت.آنچه که مشخص است این احساس خطر هنوز رفع نشده و همچنان یکی از چالش ها است.

از طرفی دیگر این رشد سریع قوانین را جا گذاشته است و باعث به وجود آمدن مشکلات قانونی شده. اعمال مجازات های سلیقه ای و بدون بررسی و آگاهی کافی و گاهاً فیلتر کردن بعضی از استارتاپ ها چالشی دیگر را در بر می‌گیرد.

حرف آخر:

با دونستن چالش های هر موضوعی میتونیم برای اونا برنامه ریزی کنیم تا خودمونو از بقیه جلو بندازیم که اینکار مارو از بقیه متمایز میکنه و مسیر رسیدن به هدف رو هموار میکنه.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

ارزشگذاری استارتاپ ها

مفهوم استارتاپ به کسب و کاری گفنه می شود که تا کنون هیچ نمونه ای ازآن وجود نداشته و افراد و یا گروه ها  با ایده خود آ ن را راه انداری کرده باشند. مفهوم ارزشگذاری ارزشگذاری یعنی تعیین ارزش فعلی یک دارایی یا یک شرکت یا یک کسب و […]

Subscribe US Now