مشاور استارتاپ

karamoozi

منتور چیست

منتور بایدتمایل داشته باشه اطلاعات خودراباصاحب کسب وکاربه اشتراگ بگذارد.

این نماینده بایدنگاه عمیقی به مسائل داشته باشدودرمقابل صاحب کسب وکارصبورباشدوتماماجزئیات رابشنود.

منتوراستارت آپ فردی است که تیم استارت آپ رابادانش ومهارت هدایت می کندوراه کارهای حل مساله را می داند.

منتور مانندفردی است که میان تعدادی ازافراد درمسیری مبهم چراغ به دست میباشد.

یک مشاورکارآفرینی میتواندحرکت درمسیرکارآفرینی رابرای شما آسان کنداگر به درستی مسیررابشناسد.

درمشاوره کارآفرینی بایدبه دنبال آن باشیم که قدرت تصمیم گیری صحیح مراجع نسبت به موضوعات خاص افزایش پیدا کندویک تصمیم محکم منجبربه اقدامات صحیح شود وبسیارمهم است که تصمیم نهایی همیشه به عهده مدیران وصاحبان کسب وکار میباشد.

درجلسات مشاوره کارآفرینی بایدمواردزیرراموردبررسی قراردادبیان مسئله وارائه راه حل های مناسب،جمع بندی وارائه راهکارهایی برای اجراودرنهایت پرسش وپاسخ.

مشاورکارآفرینی باتوجه به تجربه ای که ازروندبازاردارد می تواندراهنمای خوبی برای کسب وکارشما باشد.

یک ایده هرچقدرهم جدیدوجذاب باشداگربه درستی اجرانشودویادرنهایت به محصول وخدمات مفیدتبدیل نشوند،ارزش واقعی آن کم میشوند.

یک استارت آپ بایدباکمترین هزینه ودرزمان کوتاه باید به یک مدل صحیح کسب وکارخود برسدوازمشاوره وخدمات استارت آپ بهره بگیرد،به عنوان مثال: طراحی وپیاده سازی ایده:براساس نوع وخواسته مخاطب پیاده میشود.

توسعه فنی

دراین مرحله به طراحی سایت،ویایک اپلیکیشن وهرآنچه که نیازهست برای راه اندازی یک استارت آپ پرداخته میشود.

دیجیتال مارکتینگ

مورد دیگری است که منجربه جذب مخاطب ودرنهایت خروش خدمایت یا محصولات میشود.

دانستن الزامات وآموزش استارت آپ امری مفید دردوره حاضراست.

درمرحله آموزش استارت آپ بایدبدانیم:دنبال چه کسب وکاری هستیم وسوال های مهم را مطرح کنیم وایده ها وطرح های نورابررسی کنیم

وازویژگی های کارآفرینان موفق بخوانیموبازارهدف رابسنجیم وازمشاوران کسب وکار برای تحلیل بازارکمک بگیریم وایده استارت آپی رابه مرحله اجرا برسانیم ودرموردقوانین استارت آپی وحقوق استارت آپ هاتحقیق کنیم.

چرخه بهبود ومداوم ومدیریت کیفیت رادرمراحل مختلف لحاظ کنیم.

صاحبان ایده وکسب وکار ما ازابتدای امرنیازمندمشاوره حقوقی استارت آپ هستند.

دراینجابه چند نکته قابل توجه میپردازیم:

زمانی که ایده خودرامطرح میکنیم ممکن است نروایده شما ربوده شودوموردسرقت قرارگیردزمانی که دریک تیم استارت آپی همکاری میکنیدبایدبادوستان خودموازین وشرایط مالی رابه دورازابهام مطرح کنیم برای ثبت شرکت وثبت استارت آپ بایدبه موضوع فعالیت واساس نامه توجه کرد زمانی که میخواهیدازیک سرمایه گذاراستفاده کنیدبایدمنافع صاحب کسب وکاروسرمایه گذاردرنظرگرفته شود.

مشاورگروهی استارت آپ به ما چه کمک میکند

ازایده های خودمحافظت کنیدباتوافق نامه عدم افشاء باقرارداد موسسین تعهدات وشرایط مالی موسسین به طورواضح وروشن مشخص میشود.

باتنظیم قرارداد واگذاری سهام موسسین درمقابل تلاش ها وزحمت هایی که دراستارتآپ انجام میدهند ازمنافع استفاده میکنند.

باتنظیم درست قراردادهای تجاری یک رابطه قابلااعتمادوطولانی مدت بامشتریان وسرمایه گذاران خودداشته باشید.

مشاوره راه اندازی استارت آپ

میخواهید درکسب وکارجدید چه کنید همیشه خودتان راجای مشتری بگذارید وببینیدخودحاضرهستیدچه قدربرای محصول وخدماتتون هزینه کنیدوچهرقدر برای شماارزشمند است.

باید مخاطب خودرابشناسید هرچقدربهتر بتوانیدمشتری رابشناسید بهتر میتوانیدکارخودرا ارتقاع دهید سوالاتی درباره هزینه های شرکای تجاری منابع مورد نیازو…وجوددارد وسعی کنیدجواب های روشنی برای آنها داشته باشید .

بامشاورراه اندازی استارت آپ میتوانیدطرح مناسبی ازایده خود دریافت کنید تابه راحتی وام وتصحیلات مربوط به آنرا دریافت کنید.

کارشناس، ابزارهای مناسب رابه کارآفرین معرفی میکند. معمولا خرید هاست ودامنه اولین قدم است.

مشاوره سرمایه گزاری استارت آپ ها:

سه راه اصلی برای به دست اوردن سرمایه

1-ازسرمایه خوداستفاده کنید

2-وام وسرمایه بیرون

3-شراکت درسهام

مشاوره مدیریت استارت آپ امری ضروری است برای پیشرفت وتداوم دراستارت آپ.

ذرواقع مشاورمدیریت زمانی واردتیم استارت آپ میشود که مشکل جدی درسازمان یااستارت آپ رخ دهد وتصمیم گیری برای مدیران سخت شده است.

همچنین مشاوره درطرح کسب وکار میتواند شامل مواردزیرباشد:

مساله اصلی طرح،اندازه بازار،نیاز بازار،روش فروش، استراتژی وورودبه بازار،ثبت برند،مشخصات محصول یا توضیح خدمات.

مشاوره رشد استارت آپ راهکارهای مناسبی به ما میدهد ازجمله اینکه استارت آپ را به صورت تیمی جلوببریم یک نفرمتخصص بازاریابی باشد ویک نفرمتخصص برنامه ریزی وجودافرادبازاویه دیدهای متفاوت.

سعی کنید درشبکه های اجتماعی صفحات وسایت های مخصوص به خود را داشته باشید .

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Subscribe US Now