مشاور استارتاپ

karamoozi

منتور چیست منتور بایدتمایل داشته باشه اطلاعات خودراباصاحب کسب وکاربه اشتراگ بگذارد. این نماینده بایدنگاه عمیقی به مسائل داشته باشدودرمقابل صاحب کسب وکارصبورباشدوتماماجزئیات رابشنود. منتوراستارت آپ فردی است که تیم استارت آپ رابادانش ومهارت هدایت می کندوراه کارهای حل مساله را می داند. منتور مانندفردی است که میان تعدادی ازافراد […]

ارزش گذاری استارتاپ

karamoozi

ارزش گذاری استارتاپ تعریف startup: یک سرمایه گذاری به شکل کار افرینی است که در ان شرکت نوپا ایده ای جدیدی برای کسب کار اراعه میدهد.شرکت های نوپا محصولی مبتنی برایده هایی ریسک پذیرهستد که مدل کسب کارشان مشخص نیست و بازار هدفشان درحد فرض است. (risk factor summation method […]

Subscribe US Now